• Регистрация по ЗДДС
 • Следене на оборота за регистрация по ЗДДС (за фирми, нерегистрирани по ЗДДС)
 • Регистрация на фирми-(ЕТ, ООД, ЕООД)
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет с всички необходими приложения
 • Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи
 • Обработка на банкови извлечения и касови операции
 • ТРЗ услуги
 • Изготвяне и обработка на ведомости за заплати
 • Служебни бележки и удостоверени
 • Данъчни консултации и услуги